Felhasználási feltételek

 • 1. Általános rendelkezések

  • A jelen Általános Szerződési Feltételek az Arena Mall alábbi címen elérhető weboldalának használatára vonatkoznak: arenamall.hu

   A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el: Adatvédelmi Tájékoztató Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, és részletesen leírja a Felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint ismerteti a személyes adataikkal kapcsolatos jogaikat. 

   A Weboldal 16 éves életkor betöltése és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása esetén használható.

   A Weboldal megnyitásával és annak használatával a Felhasználó tudomásul veszi, illetve elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Weboldal egyéb vonatkozó irányelveit.

   Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy bármely rendelkezésével, kérjük, ne használja a Weboldalt.

 • 2. Fogalommeghatározások

  • Weboldal

   http://www.arenamall.hu

   Társaság

   NE Property BV (székhely: Strawinskylaan 563 WTC Zuidas, Amszterdam, Hollandia, nyilvántartja: Holland Kereskedelmi Kamara, nyilvántartási szám: 34285470).

   Nepi Rockcastle cégcsoport / Cégcsoport

   A NE Property B.V. és annak összes anya-, leány­-, és testvérvállalata. A cégcsoport vállalatainak listája itt található: www.nepirockcastle.com

   Felhasználó

   Bármely felhasználó, aki Weboldalt olvassa és használja, továbbá, aki feliratkozik a hírlevélre.

   Megállapodás

   A Felhasználó és a Társaság között a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően létrejött megállapodás.

   Harmadik fél partnerek

   A harmadik fél partnerek az alábbi csoportjai az olyan partnereknek, akik nevében a Felhasználókkal kommunikálunk: a NEPI Rockcastle Cégcsoport bevásárlóközpontjainak bérlői, média-partnerek, egyéb együttműködők és rendezvényszervezők.

   Az Arena Mall harmadik fél partnereinek teljes listája negyedévente frissül.

   A harmadik fél partnerek nem férnek hozzá a Felhasználók személyes adataihoz, kivéve, ha a Társaság megszerezte a Felhasználó előzetes beleegyezését erre vonatkozóan.

   Személyes adatok

   Az Felhasználóra vonatkozó minden olyan információ, amely lehetővé teszi a Felhasználó közvetlen vagy közvetett azonosítását, beleértve, de nem kizárólagosan a nevet, vezetéknevet, nemet, születési dátumot, e-mail címet, mobiltelefonszámot, azt, hogy házas-e, vannak-e gyermekei, a gyermekek életkora stb., és amelyet a Felhasználó a kampányokban való részvétel, a hírlevélre való feliratkozás, vélemények és javaslatok elküldése, anyagok közzététele vagy bármely más cél érdekében ad meg.

   Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

   A Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

   Adatvédelmi tisztviselő

   A Cégcsoport által megbízott olyan személy, aki felelős az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozást végző alkalmazottak tájékoztatásáért és támogatásáért a jogszabályi kötelezettségeik tekintetében, valamint az adatvédelmi jogszabályoknak és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatainak való megfelelés ellenőrzéséért, a felügyeleti hatósággal való együttműködésért, emellett a felügyeleti hatóság számára kapcsolattartási pontként szolgál az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben.

   Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el:

   data.protection@nepirockcastle.com

 • 3. A Weboldal elérése

 • 4. A megállapodás végrehajtása

  • A Weboldalhoz való hozzáférés és a Weboldal használata a Felhasználó kifejezett és egyértelmű beleegyezését jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó megállapodás megkötéséhez.

   A Társaság és a Weboldalon Fiókot létrehozni kívánó Felhasználó közötti megállapodás csak akkor jön létre, ha az alábbiakban felsorolt összes lépést követik:

   ·        A felhasználó belép a weboldalra

   ·        A felhasználó figyelmesen elolvassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a személyes adatok kezelésére vonatkozó értesítést, amely itt érhető el: Tájékoztató.

   A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely más későbbi vagy egyidejű kötelezettségvállalás helyébe a jelen Általános Szerződési Feltételek lépnek. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem keletkeztetnek jogokat harmadik személyek számára.

 • 5. A Megállapodás időtartama és megszűnése

  • A megállapodást határozatlan időre kötöttnek kell tekinteni.

 • 6. A Weboldal használata

  • A Felhasználók nem jogosultak:

   ·        hozzáférni a Weboldalhoz és azt olyan célokra és olyan eszközökkel használni, ami visszaélésnek minősül;

   ·        a Weboldalt ilyen módon használni, vagy olyan tevékenységet végezni, amely a Weboldalon kárt okoz vagy okozhat, vagy a Weboldal teljesítményének, elérhetőségének vagy hozzáférhetőségének romlását okozza vagy okozhatja;

   ·        a Weboldalt bármilyen illegális, csalárd vagy káros módon, vagy bármilyen illegális, csalárd vagy káros tevékenységgel kapcsolatban használni;

   ·        a Weboldalt olyan anyagok másolására, tárolására, elhelyezésére, továbbítására, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére használni, amelyek kémprogramokat, számítógépes vírusokat, trójai falovat, férgeket vagy más rosszindulatú számítógépes szoftvereket tartalmaznak (vagy azokkal kapcsolatosak);

   ·        a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldalon vagy azzal kapcsolatban bármilyen szisztematikus vagy automatikus adatgyűjtési tevékenységet (beleértve, de nem kizárólagosan az adatlekérdezést és -gyűjtést) végezni;

   ·        a Weboldalon gyűjtött adatokat bármilyen közvetlen vagy közvetett marketingtevékenységre felhasználni, beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail marketinget, az SMS marketinget, a telemarketinget és a postai úton történő közvetlen marketinget;

   ·        a Weboldalon gyűjtött adatok felhasználásával kapcsolatot felvenni természetes és jogi személyekkel, illetve más személyekkel és szervezetekkel.

 • 7. A személyes adatok kezelése

  • A személyes adatok védelmére vonatkozó általános jogi keret az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete, amely az egész Európai Unióban alkalmazandó („GDPR”).

   A Weboldal sütiket használ. A sütifájlok által gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatos további információk Sütiszabályzatban érhetőek el: Sütiszabályzat

   Az Adatkezelési Tájékoztatóban a Felhasználó további információt találhat arról, hogy a Társaság hogyan kezeli a személyes adatait, amikor belép a Weboldalra és használja azt, beleértve azt is, amikor a Társaság által a Weboldalon keresztül szervezett kampányokra jelentkezik, valamint arról, hogyan vonhatja vissza hozzájárulását: Adadtkezelési Tájékoztató

 • 8. Szellemi tulajdon

  • Társaság tiszteletben tartja más személyek szellemi tulajdonjogait, és megköveteli a Felhasználóktól, hogy tartsák tiszteletben a Társaság vagy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait.

   A Weboldal tartalma és grafikája, beleértve, de nem kizárólagosan a teljes szövegkörnyezetet, az összes meglévő és jövőbeli szolgáltatás és létesítmény technikai forrásait, a Társaság és/vagy üzleti partnerei tulajdonát képezi. Ezeket szerzői jogok, védjegyjogok és egyéb törvények és egyezmények védik. A Társaság nem vállal felelősséget az üzleti partnerei tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok valódiságáért, amelyeket a Weboldalon az utóbbiak beleegyezését követően használ fel a Társaság. Amennyiben a Weboldal tartalma konkrét utalást tartalmaz a Társaság üzleti partnereire, akár azok szellemi tulajdonjogaira, akár az általuk folytatott üzleti tevékenységekre, nevezetesen marketingkampányokra, termékekre és szolgáltatásokra, árakra stb. vonatkozóan, a Társaság nem vállal felelősséget az üzleti partnerei által teljes mértékben hozzáférhetővé tett ilyen információk pontosságáért és jogszerűségéért, az ilyen tartalmakért az üzleti partnerek viselik a teljes jogi felelősséget.

   A Weboldal egyes speciális eszközeinek használatával, ahol ez külön meg van határozva, a Felhasználók a Társaságra ruházzák át szellemi tulajdonjogukat, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon közzétett szövegeket, a Weboldalra feltöltött fájlokat.

   A Felhasználóknak tiszteletben kell tartaniuk a Társaság, valamint a Weboldalon népszerűsített üzleti partnereinek a hatályos jogszabályok által biztosított valamennyi szellemi tulajdonjogát. A Felhasználóknak tilos a Társaság vagy harmadik fél tulajdonát képező bármilyen képet, védjegyet vagy jelet használniuk, ha nem szerezték be a jogtulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulását.

   A Felhasználók kizárólag személyes használatra tekinthetik meg, tölthetik le és nyomtathatják ki a Weboldal oldalait, az alábbi korlátozások vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más kikötése szerint. A tartalomnak a személyes használaton kívüli bármilyen más célú felhasználása csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával és az információ forrásának megjelölésével történhet.

   Ebben a tekintetben a Felhasználók:

   • nem közölhetik újra a Weboldalon található anyagokat (beleértve a más weboldalakon történő újraközlést);

   • nem adhatják el, adhatják bérbe vagy allicencbe a Weboldalon található anyagokat;

   • nem hozhatják nyilvánosságra a Weboldalon található anyagokat;

   • nem reprodukálhatják, sokszorosíthatják, másolhatják a Weboldalon található anyagokat vagy nem használhatják fel azokat marketingcélokra;

   • nem oszthatják el újra a Weboldalon található anyagokat, kivéve bizonyos tartalmakat, illetve a kifejezetten újraelosztásra rendelkezésre bocsátott anyagokat.

   A Weboldal tartalmának nem személyes célból történő felhasználására vonatkozó kérelmeket a a NEPI Rockcastle cégcsoport alábbi címére: Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bukarest, 1. szektor vagy e-mailben lehet benyújtani arenamall@arenamall.hu címre.

   A jelen Általános Szerződési Feltételek nem biztosítanak a Felhasználók számára semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Weboldal, a más személyek tulajdonában lévő és a Weboldalon közzétett tartalmak, védjegyek, jelölések vagy a Társaság tulajdonában lévő egyéb szellemi tulajdonjogok tekintetében.

   Tekintettel arra, hogy a Társaság javítani kívánja a Felhasználók Weboldalon szerzett vásárlói élményét, bátorítja a vélemények és javaslatok megfogalmazását; a Társaság azonban a Felhasználókkal szembeni minden kötelezettség nélkül használhatja fel az ilyen megjegyzéseket és javaslatokat.

   A véleményeket és javaslatokat a a NEPI Rockcastle cégcsoport alábbi címére: Calea Floreasca 169 A, A épület, 5. emelet, Bukarest, 1. szektor vagy e-mailben lehet elküldeni az arenamall@arenamall.hu címre.

 • 9. Jogról való lemondás és átruházás

  • Amennyiben a Társaság nem cselekszik azonnal valamely jogának érvényesítése érdekében, nem minősül az adott jogról vagy annak érvényesítéséről való lemondásnak.

   Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyul, a többi rendelkezést ez nem érinti, azok teljes mértékben hatályban maradnak, érvényesek és a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandóak.

   A fent leírt esetben az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyébe egy másik, jogilag elfogadott olyan rendelkezés lép, amely a legjobban megközelíti a Társaság eredeti célját. Ez vonatkozik a mulasztásokra is.

   A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Felhasználók nem ruházhatják át jogaikat részben vagy egészben.

   A Társaság átruházhatja jogait a NEPI Rockcastle cégcsoport bármely más vállalatára, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó bármely jogutódra.

 • 10. Felelősség korlátozása

  • A Társaság a weboldalt jelen állapotában, minden hibájával és jelenleg elérhető formájában, minden kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül teszi elérhetővé. A Társaság nem vállal semmilyen szavatosságot, beleértve a marketinggaranciát, a kielégítő minőségre vonatkozó garanciát, a különleges célra vagy igényre való alkalmasságot is. A Társaság nem vállalja, hogy a Weboldal használatával elérhető eredmény hatékony, biztonságos vagy pontos lesz, vagy megfelel a Felhasználó igényeinek.

   A Társaság nem vállalja, hogy a Weboldal folyamatosan elérhető lesz.

   Ha karbantartási munkálatokra van szükség, és a Weboldal karbantartási okokból nem érhető el, a Társaság tájékoztatja erről a Felhasználót, amikor a Weboldalra belép.

   A Társaság nem vállal felelősséget az internet/hálózat kieséséért, különösen az olyan kiesésekért, amelyek miatt a Weboldal nem érhető el olyan technikai vagy egyéb nehézségek miatt, amelyeket a Társaság nem tud befolyásolni, mint például vis maior, harmadik fél hibája.

   A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által megadott pontatlan és/vagy valótlan személyes adatokért, különösen a kiskorúak által a felhasználói fiók létrehozásakor megadott adatokért, amelyek célja a legalább 16 éves kor látszatának keltése a Weboldalon.

   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságok nem felelősek, nincs befolyásuk és nem kötelesek eljárni a következők tekintetében:

   • a Felhasználó által a Weboldalon keresztül elért tartalom;

   • a tartalom hatása a Felhasználóra, melyet a Weboldalon keresztül ér el;

   • a Weboldal tartalmának a Felhasználó általi értelmezése vagy használata;

   • a Felhasználó által a Weboldal tartalmához való hozzáférést követően végzett tevékenységek;

   • a más weboldalakra mutató linkeken található anyagok/információk tartalma vagy pontossága, a szerzői jogoknak való megfelelés, jogszerűség vagy tisztesség, az adatvédelmi szabályzat és az ilyen weboldalak által alkalmazott általános szerződési feltételek. Javasoljuk, hogy előzetesen tájékozódjon a jogi feltételekről és a személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos egyéb információkról. Az itt szereplő szabályok csak a jelen Weboldalon gyűjtött információkra vonatkoznak;

   • a Weboldalon közzétett és külső forrásból származó információk hibáiból, pontatlanságából vagy frissítésének elmulasztásából eredő károk;

   • a Weboldal meghibásodásából vagy a Weboldalon közzétett bizonyos linkek elérhetetlenségéből eredő károk.

    • A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, különleges vagy járulékos kárért, amely a Weboldal használatából vagy használatának ellehetetlenüléséből ered.

   • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon közzétett termékek vagy akciók nem a Társaság, hanem annak üzleti partnerei tulajdonát képezik, hogy a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és előre be nem jelentett változásoknak vannak kitéve, amelyekért a Társaság nem vállal jogi felelősséget. A Weboldalon megjelenő, a Weboldalon bemutatott termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó bemutatók kizárólag az üzleti partnerek tulajdonát képezik, akik a törvény értelmében teljes mértékben felelősek a megadott információkért.

   • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem felel semmilyen veszteségért, költségért, keresetért, követelésért, kiadásért vagy egyéb kötelezettségért, ha ezek közvetlenül a jelen Általános Szerződési Feltételek be nem tartása miatt következtek be.

   • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Társaság üzleti partnereinek termékeivel/akcióival kapcsolatos árak vagy egyéb részletek tévesen kerültek feltüntetésre, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon feltüntetett információkat megváltoztassa, és e tekintetben nem vállal felelősséget.

   • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon a képek példaként jelennek meg, és a Társaság üzleti partnerei által szállított termékek bármilyen módon eltérhetnek mind a kép, mind pedig a jellemzők, a dizájn megváltozása miatt, és a Társaság nem vállal felelősséget e tekintetben.

   • A Társaság kizárólag az Internet Explorer böngésző (legalább) 9-es verziójának, a Google Chrome, a Mozilla Firefox, és a Safari böngésző használata esetén garantálja a Weboldal optimális teljesítményét.

 • 11. Irányadó jog

  • A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog az irányadó, és azok a magyar jog szerint értelmezendők.

   A felek a Felhasználó erre vonatkozó írásbeli értesítésétől számított 15 munkanapon belül békés úton kísérlik meg rendezni a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vitás kérdéseket. Amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra, a jogvitát az illetékes magyar bíróság rendezi.

   A fogyasztók nem mondhatnak le a törvény szerinti jogaikról. Az olyan szerződéses kikötések, amelyek megszüntetik vagy korlátozzák a fogyasztók törvény szerinti jogait, nem járnak joghatással rájuk nézve.

 • 12. Az Általános Szerződési Feltételek módosításai

  • A jelen Általános Szerződési Feltételeket 2023.09.20. napján kerültek utoljára frissítésre.

   A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor felülvizsgálja és frissítse. 

   Ezért a Tásaság kéri a Felhasználókat, hogy a Weboldal meglátogatásakor ellenőrizzék az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó részét, mert előfordulhat, hogy az a legutóbbi látogatás óta megváltozott.

   Az oldalon található információkkal kapcsolatban a következő címen kérhető további információ: data.protection@nepirockcastle.com.

   Abban az esetben, ha egy módosítás/kiegészítés sérti a Felhasználó jogait, a Társaság a Fiókhoz kapcsolódó e-mail címekre küldött üzenetben tájékoztatja a Felhasználót erről.

   Azzal, hogy a Felhasználó bizonyos módosítások/kiegészítések érvénybe lépését követően is használja a Weboldalt, beleegyezik, hogy ezeket a módosításokat/kiegészítéseket betartja.

   HA A FELHASZNÁLÓ NEM KÍVÁNJA ELFOGADNI EZEKET A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE AZOK MÓDOSÍTÁSAIT/KIEGÉSZÍTÉSEIT, A FELHASZNÁLÓNAK FEL KELL HAGYNIA A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL.

    

Ugrás a következőre